مجتمع تجاری و مسکونی مهر کوهسنگی 

    تلفن : 38479090-051

    تلفن : 38449090-051

   وب سایت : www.Mehrkouhsangi.com

   ایمیل : info@Mehrkouhsangi.com

آدرس : مشهد خیابان کوهسنگی29 جنب پارک کوهسنگی