بی تردید مشهورترین و زیباترین گردشگاه شهر مشهد در دامنه، دو کوه پیوسته به هم به نام (کوهسنگی) واقع شده است.

گفته اند حضرت رضا (ع) در سفرتاریخی خود به مرو از کوهسنگی دیدن فرمودند و همینطور تاجگذاري شاه عباس در این محل انجام شده است. گذشته از این، کوهسنگی خاطرات ماندگار و ارزشمندي را در اذهان بسیاري از شهروندان مشهد و زائرین بارگاه مطهر رضوی بر جا گذاشته است. تاسیسات و امکانات تفریحی پارک کوهسنگی یعنی استخر، فضای سبز و باغچه کاري اطراف و همچنین نورپردازی و عمارت زیباي آن، بر شکوه و زیبایی فضای طبیعی پارک افزوده است. 
 مجتمع تفریحی، ورزشی کوهسنگی در بستر پارکی بزرگ و طبیعی با مساحت 100 هکتار در نوع خود در کشور بی نظیر است و آن را تا حد یک فضای ملی و فراشهری مطرح نموده است، بوستان کوهسنگی در طرح توسعه خود به شکل هفت باغ پیوسته طراحی شده که دراطراف دو کوه به آن شکوه و عظمت داده است. باغ پذیرایی، باغ فرهنگی، باغ سنگی، باغ طبیعی، باغ آرامگاه، باغ ورزشی، و باغ تفریحی که در هر یک از باغ ها، روحیه اي ویژه برجستگی می یابد. ارتباط و حرکت مردم در این باغ ها از فراز و فرود کوه به صورت پیاده، دوچرخه، درشکه، قطار درمسیرهاي متنوع امکان پذیر میگردد .در همه باغ ها، عناصر اصلی باغ ایرانی یعنی سبزه، گل، آب روان و درخت به اشکال گوناگون و متناسب با عملکردهاي هر باغ مورد استفاده قرار گرفته است. با مشخصات ارائه شده بالا، کوهسنگی یک پارك تاریخی است. پروژه تجاري تفریحی کوهسنگی در فرآیند استفاده از این منبع مهم به عنوان یک منبع فرهنگی، با عنایت به جایگاه تاریخی و قدمت کوهسنگی درشهر مقدس مشهد و استقبال گسترده مردم در استفاده مراجعین از بوستان به عنوان گروه هدف پرداخته است. 
 آنچه که از آن به عنوان منبع فرهنگی یاد می شود، دو کوه به هم پیوسته است که مزار پاک شهدای نامدار دفاع مقدس در آنجا قراردارد و فارغ از فضای مصنوع بوستان در ذهن مراجعین باقی می ماند. پروژه تجاري تفریحی کوهسنگی نیز  با الهام از این شاخصه در طراحی خود استفاده کرده است و با اجرای دو برج در مجاورت هم به ایجاد یک منبع فرهنگی وگردشگری و تجاری با ارزش و شاخص شهري اقدام نموده است.